MB Capital

Hình ảnh thực tế thi công tại dự án văn phòng MB CAPITAL

Chủ trì: Hà Tuấn Long

Thiết kế: Vũ Minh Đức

Quản lý kỹ thuật: Lê Văn Lương