Văn hóa DPLUS

Hành trình đơn giản để trở thành một DPLUSer
Bắt đầu nào
Gửi CV & Portfolio về emailjobs@dplusvn.com để ứng tuyển vị trí phù hợp
Phỏng vấn với quản lý trực tiếp
Phỏng vấn với giám đốc ( với những vị trí quản lý cấp cao)
Chờ kết quả của DPLUS trong 1 tuần

Quy trình ứng tuyển

Hành trình đơn giản để trở thành một DPLUSer
Bắt đầu nào
Gửi CV & Portfolio về emailjobs@dplusvn.com để ứng tuyển vị trí phù hợp
Phỏng vấn với quản lý trực tiếp
Phỏng vấn với giám đốc ( với những vị trí quản lý cấp cao)
Chờ kết quả của DPLUS trong 1 tuần